Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

Дата: 21.12.2023 14:55
Кількість переглядів: 51

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ

СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення.

1.1. Відділ освіти Сквирської міської ради  (далі – відділ освіти) є її структурним підрозділом з правом юридичної особи публічного права Сквирської міської ради, утворюється, підзвітний і підконтрольний Сквирській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Сквирської міської ради, міському голові, заступникам міського голови відповідно до розподілу посадових обов’язків, а також Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Київської  обласної державної адміністрації та Сквирського міського голови, рішеннями сесії Сквирської міської ради, виконавчого комітету Сквирської міської ради, наказами Департаменту освіти і науки Київської  обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Відділ освіти реалізує свої повноваження на території Сквирської міської територіальної громади. 

1.4. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів міського та державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання, структура й штатний розпис відділу освіти, в межах встановленої граничної чисельності фонду оплати праці, затверджуються сесією Сквирської міської ради та розпорядженням міського голови.

1.5. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.6. При відділі освіти може створюватися рада керівників закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

1.7. Відділ освіти утворено для забезпечення повноважень у сфері освіти 

1.8. Відділ освіти є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Сквирської міської ради, як засновника, щодо управління закладами освіти Сквирської міської територіальної громади. 

2. Основні завдання відділу.

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально- культурного середовища територіальної громади.

2.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, формування мережі закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян, кількості населення; розробка та організація виконання міської програми розвитку системи освіти.

2.3.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інклюзивного навчання, підвищення кваліфікації педагогів.

2.4. Контроль за дотриманням відповідними закладами освіти, дитячим будинком, центром професійного розвитку педагогічних працівників, розташованими на території громади, законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території та є комунальною власністю органів місцевого самоврядування, організація їхнього фінансового забезпечення та зміцнення їхньої матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти.

2.6. Сприяння розвитку самоврядування в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

2.7. Комплектування закладів освіти керівними кадрами; створення умов для удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їхнього підвищення кваліфікації та атестації в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі закладів освіти громади.

2.9. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в закладах та установах освіти.

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

3. Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань).

3.1. Формування мережі закладів освіти, мережі класів у них та здійснення керівництва закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти громади, дитячого будинку. 

3.1.1.Здійснює управління закладами загальної середньої, дошкільної  та позашкільної освіти, дитячого будинку, розташованими на території громади.

3.1.2. Формує мережу закладів освіти всіх типів та подає пропозиції міському голові та на сесію міської ради щодо оптимізації мережі закладів освіти відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням чинної мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за діяльністю закладів освіти, дотриманням керівниками закладів освіти, дитячого будинку, інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників законодавства в сфері освіти.

3.1.5. Готує проєкти рішень про закріплення за закладами освіти території обслуговування, відповідно до якої здійснюється зарахування учнів до закладів освіти та облік дітей і підлітків шкільного віку, дітей дошкільного віку. 

3.1.6. Вивчає потребу та вносить пропозиції про відкриття гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, дошкільних закладів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки, створення класів, груп з очною та заочною формами навчання, інклюзивних груп та класів при закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти тощо, сприяє їхній матеріальній підтримці; створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном. 

3.1.7. Затверджує та вносить пропозиції на сесію міської ради про зміни в мережу структурних підрозділів відділу освіти, відповідно до виробничих потреб, фонду заробітної плати, змін у законодавстві, утворює нові підрозділи.

3.1.8.Розробляє, вносить на погодження сесією Сквирської міської ради зміни та штатні розписи структурних підрозділів відділу освіти, закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, дитячого будинку в межах затвердженого фонду оплати праці.

3.2. Організовує нормативно-правове, юридичне забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на території громади, дитячого будинку, центру професійного розвитку педагогічних працівників.

3.2.1.Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності, інклюзивно-ресурсним центром, дитячим будинком, законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками громади дошкільної, загальної середньої освіти.

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах освіти.

3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти.

3.2.6. Проводить експертну оцінку статутів закладів освіти комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади.

3.2.7. Здійснює безпосереднє керівництво централізованою бухгалтерією відділу освіти, групою централізованого господарського обслуговування, логопедичним пунктом та іншими структурними підрозділами відділу освіти тощо. Приймає й звільняє з роботи працівників цих структурних підрозділів, затверджує штатні розписи. 

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти.

3.3.2. Упроваджує навчальні плани й програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти; погоджує річні плани роботи закладів дошкільної та позашкільної освіти; вносить пропозиції щодо використання експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.3. Організовує навчання обдарованих дітей і дітей з особливими освітніми потребами; проводить в установленому порядку конкурси, змагання, конференції, олімпіади та інші масові заходи з дітьми. 

3.3.4. Формує спільно з закладами освіти замовлення на підручники, навчально-методичні посібники та іншу навчально-методичну літературу, навчальні програми, бланки документів про освіту; забезпечує ними заклади освіти.

3.3.5. Забезпечує організацію в закладах освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної  та спортивної роботи.

3.4. Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, дитячого будинку, центру професійного розвитку педагогічних працівників.

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню установ та закладів освіти. 

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує використання коштів, вносить пропозиції щодо перерозподілу коштів, виділення додаткових коштів. 

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, дитячого будинку, центру професійного розвитку педагогічних працівників, структурних підрозділів відділу освіти. 

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, дитячого будинку, центру професійного розвитку педагогічних працівників, структурних підрозділів відділу освіти; поточному та капітальному ремонту приміщень, забезпечення меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками тощо в межах відповідного фінансування. 

3.5.2. Організовує та забезпечує підготовку закладів освіти до нового навчального року, а також  до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.5.3. Здійснює розподіл коштів, затверджених сесією міської ради, між закладами освіти з урахуванням потреб та реального фінансування; планує й здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг через систему Прозоро відповідно до вимог чинного законодавства, укладає фінансові договори, договори оренди тощо. 

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти та забезпечення їхнього соціального захисту.

3.6.1. Координує роботу закладів освіти, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей.

3.6.2. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

3.6.3. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти.

3.6.4.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

3.6.5. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, протидії булінгу. 

3.6.6. Організовує спільно з керівниками закладів освіти підвезення учнів 1-11 класів, які проживають у сільській місцевості, де немає закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня, шкільними автобусами до місця навчання і назад.

3.6.7. Здійснює контроль за організацією гурткової роботи в закладах освіти. 

3.6.8. Сприяє організації закладами освіти навчально-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

3.6.9. Прогнозує потребу району в педагогічних кадрах і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їхню підготовку.

3.6.10. Організовує спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.6.11. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.6.12. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6.13. В межах кошторисних призначень здійснює моральне та матеріальне стимулювання праці працівників закладів й установ освіти та інших структурних підрозділів відділу освіти шляхом преміювання; визначає в межах фонду оплати праці розміри виплат матеріальної допомоги працівникам, винагороди за престижність педагогічної праці, сумлінної праці; розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освітньої галузі.

3.7. Інша діяльність відділу освіти.

3.7.1. Забезпечує виконання міської й обласної програм розвитку системи освіти в межах відповідного фінансування. 

3.7.2. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в громаді: організує з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.7.3. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді.

3.7.3. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи з усунення недоліків у роботі.

 

4. Права відділу освіти.

4.1.Залучає до розроблення міської програми розвитку системи освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2. Бере участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3. Скликає конференцію педагогічних працівників, проводить семінари, наради, консультації тощо керівників та інших працівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносить пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, бере безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

4.5. Зупиняє (скасовує) у межах своєї компетенції дію наказів, розпоряджень, доручень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Укладає угоди про співробітництво та встановлює прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

5. Керівництво та апарат управління:

5.1.Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Сквирської міської ради. За результатами конкурсу, особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж державної служби не менше як 2 роки та стаж педагогічної роботи в закладах освіти не менше як 5 років, володіти державною мовою.

5.2.Начальник відділу освіти, представляючи інтереси громади в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності головних спеціалістів, спеціалістів відділу.

5.2.2. Затверджує Положення про структурні підрозділи відділу освіти, функціональні обов'язки його працівників.

5.2.3. Планує роботу відділу й аналізує стан її виконання.

5.2.4. Видає в межах компетенції відділу накази, доручення, листи, організовує й контролює їх виконання.

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників структурних підрозділів відділу, керівників комунальних закладів і установ освіти відповідно до чинного законодавства. 

5.2.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, працівників структурних підрозділів, керівників закладів освіти, дитячого будинку. 

5.2.7. Подає на затвердження голові міської ради проєкт кошторису, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати працівників структурних підрозділів відділу.

5.2.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання та розвиток закладів освіти, структурних підрозділів відділу освіти, дитячого будинку, центру професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.2.9. Затверджує після погодження сесією міської ради штатні розписи закладів і установ освіти, структурних підрозділів відділу освіти.

5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти громади державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.11. Відкриває рахунки в органах державного казначейства, банках України, має право першого підпису, є розпорядником коштів. 

5.2.12. Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.3. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Сквирської міської ради або оскаржені в судовому порядку.

5.4. При відділі освіти працює колегія. Склад колегії затверджується головою міської ради за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника відділу. 

5.5. При відділі освіти утворюються структурні підрозділи: група централізованого господарського обслуговування, логопедичний пункт, централізована бухгалтерія.

5.6. Відділ освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами, відділами Сквирської міської ради, виконавчим комітетом,  департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території Сквирської міської територіальної громади, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

Секретар міської ради                                     Тетяна ВЛАСЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора