Сквирська міська громада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

Дата: 21.12.2023 15:18
Кількість переглядів: 25

ПОЛОЖЕННЯ

про  Фінансове  управління Сквирської  міської  ради  

м. Сквира 2020

1.Загальні положення

 1. Фінансове управління Сквирської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Сквирської міської ради з правом юридичної особи публічного права,  утворене Сквирською міською радою  (далі – міська рада) та є підзвітним і підконтрольним міському голові, міській раді, її виконавчому комітету.
 2. Управління є юридичною особою, має право відкривати  рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм повним найменуванням та кодом ЄДРПОУ,  кутовий і прості штампи, бланки зі своїм повним найменуванням.
 3. Управління є неприбутковою організацією, комунальної форми власності, утвореною в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, іншими законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету міста та розгляду звітів про його виконання, а також контролю за виконанням міського бюджету, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Міністерства фінансів України, розпорядчими актами  Київської обласної державної адміністрації,наказами департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Сквирської міської ради, виконавчого комітету Сквирської міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, регламентом роботи міської ради та цим Положенням.
 5. Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з Міністерством фінансів України, департаментом фінансів Київської  обласної державної адміністрації, виконавчими органами  міської ради та підприємствами, установами та організаціями, засновником яких є міська рада, органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України.
 6. Працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 7. Повне найменування Управління: Фінансове управління Сквирської міської ради, скорочена назва – фінансове управління.
 8. Юридична адреса: 09001, м. Сквира, вул. Богачевського, 28.

2. Структура, порядок утворення структурних підрозділів

 До складу Управління входять: 

                                                     начальник управління;

                                                      бюджетний відділ;

                                                       сектор доходів;

                                                       сектор аудиту.

 • Пропозиції щодо утворення структурних підрозділів вносяться начальником Управління та затверджуються розпорядженням міського голови, одночасно із затвердженням структури та штатного розпису Сквирської міської ради.
 • Кожний структурний підрозділ Управління очолює керівник підрозділу. Працівники Управління призначаються на посаду розпорядженням міського голови за результатами конкурсу чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
 • Кожний структурний підрозділ керується у своїй діяльності цим Положенням, положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями, які розробляють начальники структурних підрозділів та затверджує начальник Управління.
 • Структурні підрозділи Управління підпорядковані, підконтрольні та підзвітні начальнику Управління та його заступнику згідно з визначеними обов’язками.

3. Основні  завдання  Управління

 • Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету.
 • Забезпечення складання проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 • Розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.
 • Здійснення фінансування видатків з міського бюджету в установленому порядку.
 • Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 • Здійснення контрольно-економічної роботи та забезпечення внутрішнього фінансового контролю за роботою виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій засновником яких є міська рада.
 • Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної бюджетної політики.
 • Забезпечення у межах своєї компетенції захисту фінансових інтересів територіальної громади, здійснення контролю за виконанням актів законодавства в галузі бюджету та фінансів.

4. Функції та повноваження Управління 

 • Організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту міського бюджету. Визначення порядку і термінів подання виконавчими органами міської ради та органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, матеріалів для підготовки проекту міського бюджету. Складання проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд міській раді, після схвалення виконавчим комітетом міської ради.
 • Здійснення аналізу окремих показників соціально-економічного розвитку міста та врахування їх при складанні проекту міського бюджету.
 • Розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
 • Визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.
 • Проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету, аналізу бюджетного запиту, поданого головними розпорядниками  бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
 • Прийняття рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету.
 • Доведення у встановленому законодавством порядку затверджених обсягів бюджетних призначень до головних розпорядників бюджетних коштів на відповідний бюджетний період. Затвердження лімітних довідок про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення.
 • Складання та затвердження розпису міського бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису міського бюджету, забезпечення впродовж бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.
 • Затвердження разом із головними розпорядниками бюджетних коштів паспортів бюджетних програм.
 • Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів, в разі їх надання, із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів,  звітів про виконання паспортів бюджетних програм.
 • Здійснення фінансування головних розпорядників бюджетних коштів в межах наявних фінансових ресурсів на здійснення видатків з утримання бюджетних установ, заходів з розвитку житлово-комунального господарства, природоохоронних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров’я,  соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, культури, органів місцевого самоврядування, тощо.
 • Здійснення контролю за витрачанням коштів, виділених з міського бюджету по всіх напрямках і видах витрат.
 • Здійснення контрольно-економічної роботи відповідно до затвердженого плану перевірок з питань дотримання бюджетного законодавства, правильності, цільового та ефективного витрачання бюджетних коштів та інших фінансових ресурсів, ведення бухгалтерського обліку, стану збереження коштів та матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності в департаментах, управліннях, відділах міської ради,  в бюджетних установах, організаціях та комунальних підприємствах міста.
 • Аналіз  документації щодо обґрунтованості фінансування капітальних видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності та придбання основних засобів за бюджетні кошти.
 • Здійснення обліку коштів резервного фонду міського бюджету  та контролю за їх використанням.
 • Здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до міського бюджету.
 • Погодження пропозицій щодо  встановлення в місті Сквирамісцевих податків і зборів та надання пільг за податками та зборами в межах повноважень, визначених чинним законодавством.
 • Організація виконання міського бюджету, забезпечення разом з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, територіальними органами Державної казначейської служби України, виконавчими органами міської ради надходжень доходів до міського бюджету. Підготовка пропозицій щодо  збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та  економного і раціонального  витрачання бюджетних коштів з послідуючим  затвердженням відповідних заходів виконавчим комітетом міської ради.
 • Зведення показників міського бюджету та подання їх в установлені терміни до департаменту фінансів  Київської обласної державної адміністрації.
 • Підготовка офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для підготовки проекту рішення про внесення  змін до міського бюджету. Підготовка  пропозицій щодо внесення змін до  міського бюджету.
 • За дорученням міської ради, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України,  здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету;
 • Розгляд бюджетної та фінансової звітності про виконання міського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України. Подання на розгляд міської ради квартальних звітів  та пропозицій щодо затвердження річного звіту про виконання міського бюджету.
 • Участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, підготовці пропозицій щодо чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на їх утримання.
 • Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.
 • Прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.
 • Розробка проектів рішень  міської ради, виконавчого комітету міської ради, інших нормативно – правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини. Участь в розробці проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші виконавчі органи міської ради.
 • В межах законодавчо визначених повноважень розгляд, погодження та повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.
 • За дорученням міської ради, відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України, оформлення документів на  здійснення  місцевих  зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій (без майнового забезпечення). Здійснення контролю за своєчасністю погашення отриманих кредитів (позик) та відсоткових ставок за їх обслуговування.
 • За дорученням міської ради, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України,  здійснення  на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 • Згідно з рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови участь у комісіях, робочих групах з окремих питань життєдіяльності міста.
 • Обмін досвідом та інформацією з іншими містами України з питань складання та виконання бюджету, а також з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України".
 • Ведення діловодства та організація контролю за виконанням документів в Управлінні.
 • Організація роботи із збереження поточного та довгострокового архіву, підготовка та передача матеріалів на зберігання до архівного відділу міської ради.
 • Розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, листів підприємств, установ та організацій, які надходять до Управління з питань, що входять до його повноважень, та вжиття по них необхідних заходів.
 • Участь в межах своїх повноважень у формуванні та реалізації інвестиційних програм.
 • Здійснення інших, передбачених чинним законодавством, повноважень.

5. Права і обов’язки

 • Отримання в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету та звітування про його виконання.
 • Проведення в структурних підрозділах міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної форми власності перевірки фінансово-господарських документів, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних з перерахуванням, зарахуванням та використанням бюджетних коштів, а також отримання необхідних пояснень, довідок та відомостей, що виникають у процесі перевірки. Інформування за їх результатами міського голови щодо порушень бюджетного законодавства.
 • У встановленому порядку та у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 статті 117 Бюджетного кодексу України, вжиття  заходів  до головних розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені бюджетні порушення, передбачені статтею 118 Бюджетного  кодексу України.
 • Залучення спеціалістів інших структурних підрозділів Сквирської міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.
 • Доступ в установленому порядку до інформаційних баз органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, систем зв’язку і комунікацій та інших технічних засобів.
 • Проведення нарад, семінарів та конференцій з питань, що належать до компетенції Управління.
 • Управління має також інші права, визначені чинним законодавством.

6. Взаємовідносини та зв’язки

  Управління під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради, іншими підприємствами, установами та організаціями,  органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та територіальними органами Державної казначейської служби України.

7. Керівництво Управління

7.1. Управління  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  і  звільняється   з  посади  міським  головою.

7.2. Начальник  Управління  має  одного заступника, за посадою начальника бюджетного відділу, який  за поданням  начальника  Управління призначається  на  посаду   і  звільняється  з  посади  міським  головою.

7.3.   Начальник  Управління, відповідно до покладених на нього обов’язків:

 • здійснює загальне керівництво за діяльністю  Управління;
 • забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та доручень;
 • забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами міської ради;
 • затверджує  розпис  доходів  і  видатків  міського  бюджету  на  рік  і  тимчасовий  розпис  на  відповідний  період;
 • підписує,  як відповідальна особа,  розпорядження  на  здійснення видатків з  міського  бюджету установам і організаціям,  що  утримуються  за  рахунок  коштів  міського  бюджету,  у межах  затвердженого  плану  асигнувань;
 • забезпечує  відповідність  розпису  міського  бюджету  встановленим  бюджетним  призначенням;
 • відповідає на запити депутатів міської ради, звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять до Управління;
 • контролює дотримання працівниками Управління вимог бюджетного законодавства, законів України «Про місцеве самоврядування в Україна», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», антикорупційного законодавства та інших нормативно-правових актів України;
 • забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління;
 • забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління;
 • координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Управління;
 • видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання працівниками Управління;
 • забезпечує системне та оперативне оприлюднення  інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;
 • забезпечує  створення  належних  виробничих   та  соціально-побутових  умов  для  працівників  Управління;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, дорученнями, розпорядженнями міського голови.

8. Фінансова основа діяльності  Управління

 • Управління  утримується  за  рахунок  коштів  міського  бюджету.
 • Управління володіє та користується майном, що знаходиться в  оперативному  управлінні Сквирської міської ради.
 • Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників затверджує міська рада.
 • Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

9. Заключні положення

 • Припинення Управління шляхом ліквідації чи реорганізації здійснюється на підставі рішення міської ради, яка відповідно до законодавства визначає правонаступника Управління.
 • Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у міській раді, передбаченої Регламентом міської ради.

 

Заступник міського голови                                      Людмила Сергієнко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора